فیزیک -المپیاد- نجوم

این وبلاگ برای ارتباط با دبیران فیزیک و دانش آموزان دبیرستانی می باشد

فیزیک تست های کنکور سراسری فیزیک2 از 82 تا 87
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۸  کلمات کلیدی: تست ، کنکور ، فیزیک2 ، سوال فیزیک

جهت دیدن تست های کنکور سراسری فیزیک 2  به ادامه مطلب بروید


ردیف
 شرح سوال
1. 1ـ بردار را به دو بردار تجزیه کرده‌ایم به طوری که یکی از آنها واقع در ربع اول و با جهت مثبت محورxها زاویه 45 درجه می‌سازد و دیگری به صورت است. مقدار چیست؟ (سراسری تجربی82)
الف) 3 ب) 4 ج) 5 د) 7

2. ـ اگر برآیند دو نیروی 90 نیوتونی و 150 نیوتونی عمود بر نیروی 90 نیوتونی باشد، اندازه‌ی آن چند نیوتون است؟
الف) 72 ب) 120 ج) 5/187 د) 250(ریاضی 82)

3. 1ـ بردار را به دو بردار و تجزیه کرده‌ایم به طوری که بردار با محور x در جهت مثبت زاویه‌ی 45 درج می‌سازد و بردار بر محور x عمود است. در این صورت کدام است؟ (سراسری تجربی85)
الف) ب)  
ج) د)  

4. 25ـ طول یک جسم با خط‌کشی که بر حسب میلی‌متر مدرج شده، اندازه‌گیری شده است. این طول را بر حسب سانتی‌متر چگونه می‌توان نوشت؟  
  (سراسری ریاضی85) 
الف) 75/0 ب) 52/7 ج) 020/75 د) 2/75

 حرکت ومفهوم حرکت
5. 1ـ معادله‌ی مکان متحرکی که در صفحه حرکت می‌کند در SI به صورت (10 + t 8 ـ 2t 5 ـ) + t6 = است. اندازه‌ی سرعت اولیه‌ی آن چند متر بر ثانیه است؟  
الف) 2 ب) 6 ج) 10 د) 12 (تجربی86)
   
6. معادله‌ی مکان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند در SI به صورت 12 + t 6 + 2t5 ـ = x است. در مورد جهت حرکت و نوع آن کدام مطلب درست است؟
الف) همواره در جهت محور و کند شونده  
ب) ابتدا در جهت محور و کند شونده 
ج) ابتدا در خلاف جهت محور و کند شونده  
د) همواره در خلاف جهت محور و کند شونده 
7. 21ـ معادله‌ی حرکت ذره‌ای که در مسیر مستقیمی در حرکت است در SI به صورت است. بزرگی شتاب متوسط این ذره در بازه‌ی زمانی تا چند است؟ (سراسری تجربی82)
الف) صفر ب) 2/0 ج) 2/0 د) 3/0

8. دو متحرک
9. در یک مسیر مستقیم اتومبیلی با سرعت20M/Sدر حرکت استاز 36m جلوتراتومبیل دیگری باشتابثابت 2m/s2 از حال سکون در همان جهت به راه می افتد. در این حرکت اتومبیل ها دو بار ازهم سبقت می گیرند.فاصله ی زمانی این دو سبقت چند ثانیه است ؟ ( سراسری ریاضی 83)
الف)2 ب)10 ج)16 د)18
10. ـ دو متحرک روی خط مستقیمی به طرف یکدیگر در حرکت‌اند. در زمانی که فاصله‌ی آن‌ها 1125 متر است سرعت متحرک اول 10 تند شونده و سرعت متحرک دوم 20 و آن هم تندشونده است. اگر شتاب متحرک اول 2 و شتاب متحرک دوم 4 باشد، پس از چند ثانیه به یکدیگر می‌رسند؟(سراسری تجربی82)
الف) 15 ب) 4/19 ج) 25 د) 5/37


11. نمودار مکان-زمان
12. ـ شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان متحرکی در یک مسیر مستقیم است. سرعت متوسط متحرک در این 4 ثانیه چند متر بر ثانیه است؟ (ریاضی 82)
الف) 2
ب) 3
ج) 4
د) 5  
  


   
13. ـ نمودار مکان ـ زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محورx حرکت می‌کند مطابق شکل است. سرعت متحرک در لحظه‌ای که متحرک از مبدأ مکان عبور کرده است چند است؟ (سراسری ریاضی84)
الف) 5 ب) 2
ج) 4 د) 8  14. نمودار سرعت زمان
15. 3ـ نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند مطابق شکل مقابل است. در بازه‌ی زمانی بین 1t و 2t. حرکت متحرک ....................... شونده و در ........................... محور x است. (تجربی86)

الف) کند، جهت ب) تند، جهت 
ج) کند، خلاف جهت د) تند، خلاف جهت


16. 2ـ نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند مطابق شکل مقابل است. در چه فاصله‌ی زمانی، بردار شتاب 
متحرک در جهت مثبت محور x است؟
لف) صفر تا 1t ب) صفر تا 2t (ریاضی86)
ج) 2t تا 4t د) 2t تا 3t 
17. نمودار سرعت ـ زمان جسمی که در مسیر مستقیم حرکت می‌‌کند مطابق شکل مقابل است. (سراسری تجربی85)
سرعت متوسط جسم در مدت 8 ثانیه‌ی نشان داده شده چند متر برثانیه است؟
الف) 2
ب) 3
ج) 4
د) 5

18. نمودار سرعت ـ زمان متحرکی سهمی و مطابق شکل است. سرعت متوسط متحرک در کدام بازه‌ی زمانی بیشتر است؟ (سراسری ریاضی85)
الف) صفر تا 1t 
ب) 1t تا 3t
ج) 2t تا 3t
د) بستگی به اندازه‌ی فاصله‌های زمانی دارد.  19. معدله سرعت زمان
 3ـ معادله‌ی سرعت متحرکی در SI به صورت است. مسافتی که متحرک در ثانیه‌ی چهام حرکت می‌کند چند متر است؟(سراسری تجربی82)
الف) 10 ب) 11 ج) 12 د) 13
20. ـ معادله‌ی سرعت متحرکی در SI به صورت t 6 + 2 t 6ـ = V است. اگر حرکت متحرک در مسیر مستقیم بوده و مکان آن در لحظه‌ی s 1 = t نقطه‌ی m 2ـ = x باشد، معادله‌ی مکان کدام است؟ (ریاضی86)
الف) 6 + t 12 ـ = x ب) 10 + t 12 ـ = x ج) 3ـ t 3 + 2 t 3ـ = x د) 3ـ 2t 3 + t3 2ـ = x
   
21. ـ نمودار شتاب ـ زمان متحرکی در مسیر مستقیم مطابق شکل است. اگر سرعت متوسط متحرک در این مدت 4/6 باشد، سرعت اولیه‌ی آن چند متر بر ثانیه است؟ (سراسری ریاضی85) (سراسری ریاضی85) 
الف) 4
ب) 5
ج) 6
د) 8  
 سقوط آزاد
22. ـ توپی از ارتفاع 20 متری سطح زمین در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می‌شود و پس از 3 ثانیه به نقطه‌ی پرتاب بر می‌گردد. پس از چند ثانیه از لحظه‌ی پرتاب، سرعت توپ به 20 می‌رسد؟ 10 = g (تجربی86)

الف) 5/0 ب) 5/1 ج) 5/2 د) 5/3

23. 2ـ گلوله‌ای در شرایط خلأ بدون سرعت اولیه از ارتفاع h رها می‌شود و در آخرین ثانیه‌ی سقوط 35 متر جابه‌جا می‌شود. ارتفاع h چند متر است؟
 الف) 45 ب) 60 ج) 80 د) 95
  (سراسری تجربی82)

24. ـ گلوله‌ای را در شرایط خلاء با سرعت اولیه 40 در راستای قائم رو به بالا پرتاب می‌کنیم سرعت گلوله درنیمه‌ی راه خود تا رسیدن به نقطه‌ی اوج چند متر بر ثانیه است؟ (سراسری تجربی85)
الف)20 ب) 25  
ج) 10 د) 20

25. ـ گلوله‌ی کوچکی از ارتفاعی بالای سطح زمین بدون سرعت اولیه رها می‌شود و 80 متر آخر سقوط را در مدت 2 ثانیه می‌پیماید. ارتفاع سقوط چند متر است؟  
الف) 125 ب) 150 ج) 160 د) 250

26. دو گلوله به فاصله زمانی 1 ثانیه از نقطه ای به ارتفاع h در شرایط خلاءرها می شوند. اگر بیشترین فاصله آنهادر طول حرکت به 45m برسد ،ارتفاعh چند متر است: (سراسری ریاضی 83)
الف)80 ب)110 ج)125 د)145
27. 4ـ دو گلوله از یک نقطه با سرعت اولیه‌ی برابر با اختلاف زمان 1 ثانیه در راستای قائم رو به بالا پرتاب می‌شوند. فاصله‌ی نقطه‌ای که گلوله‌ها از کنار هم می‌گذرند تا بالاترین نقطه‌ای که گلوله‌ها به آنجا می‌رسند چند متر است؟ (مقاومت هوا ناچیز و ) (ریاضی 82)
الف) 25/1 ب) 5/2 ج) 75/3 د) 0/5


28. 3ـ سرعت اولیه‌ی گلوله‌ای را که در راستای قائم رو به بالا پرتاب می‌شود چند برابر کنیم،‌ تا ارتفاع اوج آن دو برابر شود؟
الف) ب) ج) د) (ریاضی 82)

29. ـ گلوله‌ای در شرایط خلأ بدون سرعت اولیه از ارتفاعی رها می‌شود و در ثانیه‌ی اول مسافتی به اندازه‌ی و در ثانیه‌ی دوم مسافت، را طی می‌کند. نسبت کدام است؟ (سراسری تجربی 84)
الف) 2 ب) 3 ج) 4 د)  

30. ـ در جابه‌جایی از مکان به مکان (در SI) سرعت متوسط متحرک است. زمان این جابه‌جایی چند ثانیه است؟ (سراسری تجربی 84)  
الف) 2 ب) 3 ج) 4 د) 6

 فصل 3 دینامیک
 قانون های نیوتن
31. ـ 2 نیروی 5 ـ 2 = 1 و 2 به جسم 5/1 کیلوگرمی اثر می‌کنند و معادله‌ی شتاب حاصل در SI به صورت 4ـ 2 = می‌شود. 2 کدام است؟ (تجربی86)
الف) ب) ج) 5 د) 5

32. ـ اگر برآیند دو نیروی 90 نیوتونی و 150 نیوتونی عمود بر نیروی 90 نیوتونی باشد، اندازه‌ی آن چند نیوتون است؟
الف) 72 ب) 120 ج) 5/187 د) 250(ریاضی 82)
   
33. ـ فرض کنید بر جسمی به جرم 5/0 دو نیروی و اثر می‌کند. بزرگی شتاب حرکت این جسم چه قدر است؟ (تمام مقادیر در SI هستند.) (ریاضی 82)
الف) 1 ب) 5 ج) 10 د) 15
   
34. در شکل مقابل برآیند نیروهای وارد بر جسم 3 کیلوگرمی چند نیوتون است؟ (سطح افقی بدون اصطکاک است.) (ریاضی 82)
الف) صفر
ب) 9
ج) 15 
د) 24  


35. ـ در شکل مقابل جرم وزنه‌ها با هم برابر و اصطکاک لغزشی، جرم نخ‌ها و جرم قرقره ناچیز است. نسبت کدام است؟
الف) 1 ب) 2 (ریاضی 82)
ج) د)  

36. ـ در شکل مقابل وزنه‌ی A چند کیلوگرم باید باشد، تا با شتاب 2 تند شونده پایین بیاید؟ و اصطکاک و جرم قرقره ناچیز است.)
الف) 3 ب) 4
ج) 6 د) 8 
 
37. 4ـ یک کره‌ی فلزی به وزن N40 درون ناوه‌ای با دیواره‌های صیقلی قرار دارد. نیرویی که کره‌ی فلزی به دیواره (1) ناوه وارد می‌کند چند نیوتن است؟
الف) 34 ب) 32 (سراسری ریاضی84)
ج) 40 د) 48  
38. ـ سه نیروی 8 و 6 و 12 نیوتن با هم به جسمی به جرم 4 کیلوگرم اعمال شده و جسم ساکن است. هر گاه نیروی 6 نیوتن حذف شود جسم با چه شتابی بر حسب متر بر مجذور ثانیه حرکت می‌کند؟ (سراسری ریاضی84)
الف) 1 ب) 5/1 ج) 5/2 د) 5

39. ـ جسمی به جرم kg8 روی سطح افقی با اعمال نیروی افقی N 60 با سرعت ثابت حرکت می‌کند. نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند چند نیوتن است؟
الف) 60 ب) 80 ج) 100 د) 140 (سراسری ریاضی84)
40. ـ توپی به جرم kg5 با سرعت 10 تحت زاویه‌ی 37ْ نسبت به خط قائم با سطح افقی برخورد می‌کند، این توپ با سرعت 8 تحت زاویه‌ی 37ْ نسبت به خط قائم برمی‌گردد. اگر زمان برخورد 01/0 ثانیه باشد، متوسط نیروی وارد بر توپ در مدت برخورد چند نیوتن است؟
الف) 3600 ب) 7200 ج) د) (سراسری ریاضی84)

41. ـ دو وزنه 2 و 3 کیلوگرمی را با میله‌ای یکنواخت به جرم kg1 به هم متصل کرده‌ایم و با نیروی افقی F روی سطح افق می‌کشیم. نیروی کشش در نقطه M وسط میله چند نیوتن است؟ ضریب اصطکاک جنبشی جسم Aبا سطح افق 2/0 و ضریب اصطکاک جنبشی جسم B با سطح افق 4/0 است. (سراسری ریاضی84)
الف) 6/18 ب) 5/16 ج) 15 د) 5/17

  

42. ـ در شکل مقابل دستگاه ساکن جرم دو کیلوگرمی، m4 بالاتر از سطح زمین است. دستگاه رها می‌شود و پس از 2 ثانیه جرم kg2 به زمین می‌رسد. جرم 2m چند kg است؟ از اصطکاک بین سطح و جسم2mو اصطکاک در محور قرقره چشم‌پوشی شود.
الف) 8 ب) ج) د) (سراسری ریاضی84) 
 


43. 7ـ جسمی به جرم kg2 روی سطح شیبداری که با سطح افق زاویه‌ی 30 درجه می‌سازد، آزادانه با سرعت ثابت رو به پایین می‌لغزد. نیرویی که از طرف سطح بر جسم وارد می‌شود چند نیوتون است؟ (سراسری ریاضی84)

الف) 10 ب) 20 ج) د)  

44. 8ـ در شکل مقابل جسم با سرعت ثابت در جهت نیروی F حرکت می‌کند. اندازه‌ی نیروی F چند برابر اندازه وزن جسم است؟
الف) (سراسری تجربی83)
ب)  
ج)  
د)  

45. ـ 2نیروی 5 ـ 2 = 1 و 2 به جسم 5/1 کیلوگرمی اثر می‌کنند و معادله‌ی شتاب حاصل در SI به صورت 4ـ 2 = می‌شود. 2 کدام است؟ (تجربی86)
الف) ب) ج) 5 د) 5

46. ـ به جسمی به جرم kg 5/0 نیروی وارد می‌شود. اگر سرعت جسم در مبدأ زمان (در SI) باشد، سرعت آن در لحظه‌ی t = 2s چند متر بر ثانیه است؟ (سراسری ریاضی85) 
الف) 6 ب) 8 ج) د)  

47. 11ـ در شکل مقابل اندازه‌ی شتاب هر یک از وزنه‌ها است. ضریب اصطکاک جنبشی سطح افقی کدام است؟ (سراسری ریاضی85)  
الف) 1/0  
ب) 2/0
ج) 3/0  
د) 4/0  
48. ـ در شکل مقابل جرم وزنه‌ی m برابر با kg 5 است که با سرعت ثابت روی سطح به سمت بالا در حرکت است. اگر ضریب اصطکاک جنبشی 25/0 باشد، جرم M چند کیلوگرم است؟ ( m/s2 10 = g ، 6/0 = 37ْ sin) (ریاضی86

الف) 2 ب) 3 
ج) 4 د) 5 


49. 5ـ وزن دو جسم A و B به ترتیب N 10 و N 20 است و ضریب اصطکاک جنبشی همه‌ی سطوح برابر 5/0 است. جسم B با نیروی افقی F با سرعت ثابت کشیده می‌شود. نیرویی که سطح جسم B به A وارد می‌کند چند نیوتن است؟( ریاضی86)
الف) 5 ب) 10
ج) 5 د)  


   
50. ـ جسمی به جرم kg 2 را مطابق شکل با سرعت اولیه‌ی 5 مماس بر سطح رو به پائین پرتاب می‌کنیم. اگر سرعت جسم پس از 12 متر جابه‌جایی روی سطح به 8 برسد، کار نیروی اصطکاک چند ژول است؟ (سراسری ریاضی85)
الف) 42 ـ ب) 45ـ 

ج) 63ـ د) 81ـ  
51. ـ در شکل مقابل شخصی به وزن P روی سطح افقی ایستاده و وزنه‌ای به وزن Q را به حالت تعادل نگه داشته است. 
مقدار نیرویی که شخص به سطح وارد می‌کند چقدر است؟ (سراسری تجربی82)

الف) P- Q ب) P+Q  
ج) د)  

 
52. ـ در شکل مقابل ضریب اصطکاک سطح AC ناچیز است. ضریب اصطکاک ایستایی روی سطح AB حداقل چقدر باشد تا سیستم به حالت تعادل بماند؟ (سراسری تجربی85)
الف) ب)  
ج) د)  

53. گلوله‌ای به جرم 200 گرم از نقطه‌ی A رها می‌شود و پس از برخورد به فنری در سطح افقی آن را متراکم می‌کند. اگر کار نیروی اصطکاک در مسیر AB برابر J 2ـ باشد، و سطح افقی بدون اصطکاک باشد. (تجربی86)
 حداکثر انرژی پتانسیل کشسانی فنر چند ژول خواهد شد؟  
الف) 1 ب) 8 ج) 10 د) 12

   
54. ـ مطابق شکل، ارابه‌ای به جرم m از نقطه‌ی A با سرعت 2 متر بر ثانیه می‌گذرد.
 سرعت آن هنگام عبور از نقطه‌ی B چند متر بر ثانیه است؟ 
(از اصطکاک صرف نظر شودm/s2 10 = g) (ریاضی86)
الف) 4 ب) 8
ج) د) بستگی به جرم m دارد. 

55. ـ اگر جسمی فقط تحت تأثیر نیروهای ......................... باشد، انرژی ......................... آن ثابت می‌ماند. (سراسری ریاضی 82)
الف) پایستار ـ پتانسیل ب) پایستار ـ مکانیکی ج) ناپایستار ـ مکانیکی د) ناپایستار ـ پتانسیل 
56. ـ در شکل مقابل، وزنه را روی سطح افقی از نقطه‌ی تعادل cm10 به جلو کشیده و از حالت سکون رها می‌کنیم. سرعت وزنه هنگام عبور از نقطه‌ی تعادل چند متر بر ثانیه است؟ از اصطکاک بین سطح و وزنه چشم بپوشید.  
الف) 1/0 ب) 5/0 (سراسری تجربی82)
ج) 1 د) 5/1  57. ـ انرژی جنبشی گلوله‌ای J4 و سرعت آنm/s 4 است. سرعت آن را به چند m/sبرسانیم تا انرژی جنبشی آن J5 شود؟ 
الف) 5 ب) 8 ج) د) (سراسری تجربی 84)  

58. شخصی از ارتفاع 17متری زمین روی بالشی به ضخامت 2 متر سقوط آزاد می‌کنند و مقاومت هوا ناچیز است. اگر در این برخورد حداقل ضخامت بالش به 5/0 برسد، اندازه‌ی شتاب شخص بعد از رسیدن به بالش تا انتهای مسیر رو به پایین چند g است؟ (این شتاب ثابت فرض شده است) (سراسری ریاضی85)  
الف) 4 ب) 6 ج) 8 د) 10

 فصل 5 فشار
59. 19ـ کدام عامل، مایع‌ها را تقریباً تراکم‌ناپذیر می‌کند؟ 
الف) وجود پیوندهای یونی بین مولکولی (سر- ریاضی 83) 
ب) نیروی جاذبه بین مولکول‌ها در فواصل نزدیک 
ج) نیروی رانشی بین مولکول‌ها در فواصل خیلی نزدیک  
د) آزاد بودن مولکول‌های مایع در جابه‌جایی بین مولکولی
60. ـ یک تیغ از پهنا می‌تواند روی آب شناور شود زیرا ..............  
الف) حجم تیغ بسیار کم است. ب) جرم تیغ بسیار کم است. (س- ریاضی85)
ج) چگالی تیغ کمتر از چگالی آب است. د) در سطح آب کشش سطحی وجود دارد.
61. ـ بین دو مولکول از یک ماده، به ترتیب در فاصله‌ی خیلی کم چه نیرویی ایجاد ـ بین دو مولکول از یک ماده، به ترتیب در فاصله‌ی خیلی کم چه نیرویی ایجاد می‌شود و در فاصله‌ی زیادتر از هم چه نیرویی ایجاد می‌شود؟ (فاصله‌های ذکر شده در حد مولکولی) (ریاضی86)
الف) پیوسته رانشی ب) پیوسته ربایشی ج) رانشی و ربایشی د) ربایشی و رانشی 
 چگالی
62. 20ـ حجم جسم A دو برابر حجم جسم B و جرم آن 3 برابر جرم جسم B است. چگالی جسم A چند برابر چگالی جسم B است؟ (سراسری ریاضی 83) 
الف) ب) ج) د)  

63. چگالی جسمی 11g/cm3.اگر این جسمرا گرم کنیم،به میزان1/. حجم اولیه به حجم آن افزوده می شود. در این حالت چگالی جسم چقدرg/cm3 است؟
الف)10 ب)1/12 ج) د)99/. 

64. درون مکعب مستطیلی از جنس نقره یک حفره وجود دارد.اگر ابعاد مکعب مستطیل 2*5*2 سانتیمتر و جرم آن 189 گرم باشد. حجم حفره چند cm3 می باشد.چگالی نقره 10/5 g/cm3
الف)210 ب)18 ج)21 د)2
65. ـ چگالی مایع A، چگالی مایع B است. اگر حجم 8 کیلوگرم از A برابر 10 لیتر باشد، حجم 5 کیلوگرم از مایع B برابر چند لیتر است؟
الف) 5/2 ب) 6/3 ج) 4 د) 5 (سراسری تجربی 84) 

66. مکعب مستطیلی به ابعاد 2cm *8 cm*10cm روسطحی قرار دارد نسبت بیشترین فشاری که می تواند بر سطح وارد کند به کمترین فشار چقدر است ؟ 
الف)5 ب)4 ج) د)